INDEX ROMAN SCRIPT | INDEX THAI SCRIPT

BIBLIOGRAPHY

 

 

 • National Museum Bangkok Ganesha, God of the Arts (ISBN 974-417-565-6)
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พระคเณศ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา (ISBN 974-417-565-6)
 • Nayan Chanda Brother Enemy, The War After the War - A History of Indochina Since the Fall of Saigon (ISBN 0-02-049361-4)
 • วิภา หงษ์หิรัญเรือง วัตถุมงคลจีน เสริมโชคลาภ (ISBN 978-974-7662-17-7)
 • Milton Osborne Southeast Asia, An Introductory History (ISBN 974-7100-47-9)
 • Steve Van Beek, Luca Invernizzi Tettoni The Arts of Thailand (ISBN 962-593-262-3)
 • World Heritage Ayutthaya - Sukhothai (ISBN N/A)
 • นิดดา หงษ์วิวัฒน์ เล่าเรื่องรามเกียรติ์ The Story of Ramakian (ISBN 974-7588-35-8)
 • ระพีพรรณ ใจภักดี ปางพระพุทธรูป หัวข้อธรรมในคำกลอน (ISBN 974-7588-98-6)
 • J.C. Shaw The Paston Papers, Siam 1688 (ISBN 974-7315-60-2)
 • Karen Armstrong Islam, A Short History (ISBN 1-84212-583-4)
 • Continuing Education Center Chulalongkorn University A Survey of Thai Arts and Architectural Attractions, A Manual for Tourist Guides (ISBN 974-578-765-5)
 • Walter E.J. Tips Gustave Rolin-Jacquemyns (Chao Phraya Aphai Raja) and the Belgian Advisers in Siam (1892-1902), An Overview of Little-known Documents Concerning the Chakri Reformation Era (ISBN 974-88987-8-4)
 • Arthur Anthony Macdonell A Practical Sanskrit Dictionary (ISBN 81-215-0715-4)
 • David K. Wyatt Thailand, A Short History (ISBN 974-7047-44-6)
 • ทศพล จังพานิชย์กุล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง (ISBN 974-92958-0-3)
 • Vittorio Roveda Preah Vihear ปราสาทเขาพระวิหาร (ISBN 974-8225-25-9)
 • Clifford Kinvig River Kwai Railway, The Story of the Burma-Siam Railroad (ISBN 1-85753205-8)
 • Michel Gilquin The Muslims of Thailand (ISBN 974-9575-85-7)
 • Thanapol Chadchaidee Fascinating Folktales of Thailand (ISBN 974-91739-9-6)
 • ธนพล จาดใจดี นิทานพื้นบ้านชวนอ่านของไทย (ISBN 974-91739-9-6)
 • Charnvit Kasetsiri, Michael Wright Discovering Ayutthaya (978-974-7025-37-8)
 • ชาญวิทยย์ เกษตรศิริ ยุธยา (ISBN 978-974-7025-31-6)
 • K.I. Matics Gestures of the Buddha (974-346-796-3)
 • รุ่งโรจน์ จุกมงคล, ปณต ไกรโรจนานันท์ คู่มือนำเที่ยวอุทยาน ๓ ฤดู (ISBN 978-974-484-010-2)
 • ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร หลักราชาศัพท์ (ISBN 974-7801-51-5)
 • Meher McArthur Reading Buddhist Art, An Illustrated Guide to Buddhist Signs and Symbols (ISBN 0-500-51089-X)
 • Naengnoi Suksri, Michael Freeman The Grand Palace (ISBN 974-8225-48-8)
 • Joel J. Barlow Pleasing Siam, Details Helpful for Navigating Cultural Boundaries (ISBN 974-85466-0-8)
 • Joel John Barlow Tao, Chi and Yao (ISBN N/A)
 • แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ไมเคิล พรีแมน พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ISBN 974-8225-40-2)
 • The Commercial Press A Concise Chinese-English Dictionary (ISBN 7-100-02109-X/H)
 • 商务印书馆 简明汉英词典 (ISBN 7-100-02109-X/H)
 • David H. Engel, Suchart Phummai What's That Tree? A Field Guide to Tropical Plants of Asia (ISBN 981-204-917-7)
 • Roland Eve, Anne-Marie Guigue Birds of Thailand (974-7497-03-4)
 • อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ นำเที่ยว ๓ เมืองล้านนา (ISBN 974-7383-75-6)
 • M.L. Manich Jumsai Popular History of Thailand (ISBN N/A)
 • Periplus 500 Tropical Plants (ISBN 962-593-454-5)
 • Wendy Hutton, Alberto Cassio Tropical Fruits of Thailand (962-593-838-9)
 • วุฒิชัย มูลศิลป์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ISBN 974-91048-5-4)
 • Michael Freeman, Claude jacques Ancient Angkor (ISBN 974-8225-27-5)
 • โชติ กัลยาณมิตร พจนานุกรมสถาปัตยกรรม และศิลปเกี่ยวเนื่อง (ISBN 974-7383-82-9)
 • Vittorio Roveda Khmer Mythology, Secrets of Angkor (ISBN 974-8225-37-2)
 • Chris Baker, Dhiravat na Pombejra, Alfons van der Kraan, David K. Wyatt Van Vliet's Siam (ISBN 974-9575-81-4)
 • Source Books World Religions (ISBN 1-904041-42-6)
 • Joe Cummings, Jerry Alexander World Food Thailand (ISBN 1-86450-026-3)
 • Gwyneth Chaturachind, Sunanda Krishnamurty, Pauline W. Tabtiang Dictionary of South and Southeast Asian Art  (ISBN 974-7100-97-5)
 • วิบูลย์ ลี้สุวรรณ พจนานุกรมหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน (ISBN 974-7383-46-2)
 • Anna L. Dallapiccola Dictionary of Hindu Lore and Legend (ISBN 0-500-51088-1)
 • Jamie Lau 黄橋 Yellow Bridge, Chinese-English Learner's Dictionary (ISBN N/A)
 • Desmond Tate Tropical Fruit of Thailand (981-4068-01-2)
 • Oliver Hargreave Exploring Chiang Mai. City, Valley and Mountains (ISBN 974-86437-7-8)
 • Rainer Krack Reizen door Thailand (ISBN 90-389-00554)
 • Robert Cooper, Nanthapa Cooper Culture Shock Thailand, A Guide to Customs and Etiquette (ISBN 981-204-157-5)
 • Insight Guide Southeast Asia Wildlife (ISBN 90-6655-022-8)
 • Santi Leksukhum, Gilles Mermet Temples of Gold, Seven Centuries of Thai Buddhist Paintings (ISBN 974-8225-62-3)
 • Tanistha Dansilp, Michael Freeman Things Thai, Crafts and Collectables (ISBN 962-8734-45-8)
 • John M. Cadet The Ramakien, The Thai Epic Illustrated with the Rubbings from the Bas-reliefs of Wat Phra Jetubon, Bangkok (ISBN 974-89348-5-3)
 • สำนักพระราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ (ISBN 974-8274-49-7)
 • เธยรชัย เอี่ยมวรเมธ พจนานุกรมจีน-ไทย (ISBN 978-974-9557-42-6)
 • Periplus Burmese Design and Architecture (ISBN 962-593-882-6)
 • ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย (ISBN 974-7703-69-6)
 • Nidda Hongwiwat Chiang Mai and the Hill Tribes (ISBN 974-86870-3-1)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง 09 สัญลักษณ์และของดี 76 จังหวัด (ISBN 974-7524-90-2)
 • วิรัช ถิรพันธ์เมธี คำขวัญและสัญลักษณ์ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ISBN 974-8239-60-8)
 • ปรามินตร์ เครือทอง พระจอมเกล้า "King Mongkut" พระเจ้ากรุงสยาม (ISBN 974-323-086-6)
 • Denis Segaller Thai Ways (ISBN 974-202-006-X)
 • นิดดา หงษ์วิวัฒน์ รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาดาราม (ISBN 974-92591-7-3)
 • เกรียงไกร สุวรรภักดิ์, จารุจินต์ นภีตะภัฏ คู่มือแมลง (ISBN 978-974-484-247-3)
 • รุ่งโรจน์ จุกมงคล คู่มือดูนก (ISBN 978-974-484-002-1)
 • 楊漢川編譯 現代漢泰詞典 (ISBN 978-974-9557-42-6)
 • Dirk Van der Cruysse Siam and the West, 1500-1700 (ISBN 974-7551-57-8)
 • Simon Gardner, Pindar Sidi Sunthorn, Vilaiwan Anusarn Sunthorn A Field Guide to Forest Trees of Northern Thailand (ISBN 978-974-8367-29-3)
 • Michael Webster, Chew Yen Fook A Photographic Guide to Birds of Thailand (ISBN 978-1-84330-013-7)
 • Charles M. Francis A Photographic Guide to Mammals of Thailand & Southeast Asia (ISBN 978-1-85974-507-5)
 • Merel J. Fox, Peter Paul Van Dijk, Jarujin Nabhitabhata, Kumthorn Thirakhupt A Photographic Guide to Snakes & Other Reptiles of Thailand & Southeast Asia (ISBN 978-1-84330-019-9)
 • พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๗ - นก, ผีเสื้อ, ปลาสวยงาม (ISBN 978-974-8185-66-4)
 • David Smyth, Tran Kien Practical Cambodian Dictionary (ISBN 0-8048-1954-8)
 • David Smyth Colloquial Cambodian (ISBN 0-415-10006-2)
 • National Geographic Essential Visual History of World Mythology (ISBN 978-1-4262-0373-2)
 • Benjawan Poomsan Becker, Khamphan Mingbuapha Lao-English English-Lao Dictionary (ISBN 978-1-887521-27-5)
 • เกรียงไกร สุวรรภักดิ์ คู่มือผีเสื้อ (ISBN 978-974-484-045-5)
 • รุ่งโรจน์ จุกมงคล คู่มือดูนก เล่ม ๒ (ISBN 978-974-484-170-2)
 • Harun Yahya The Miracle in the Ant (ISBN 978-818-757-013-4)
 • อุไร จิรมงคลการ คู่มือคนรักตันไม้ปาล์ม เล่ม ๑ (ISBN 978-974-775-187-9)
 • Philip D. Round, Wichian Kongthong, Wicha Narang Sri, Smith Sutibut Birds of Laem Phak Bia (ISBN 978-974-09-3635-0)
 • ฟิลลิป ดี ราวน์ด, วิเชียร คงทอง, วิชา นรังศรี, สมิทธิ์ สุติบุตร์ นกแหลมผักเบี้ย (ISBN 978-974-09-3635-0)
 • Craig Robson New Holland Field Guide to the Birds of Southeast Asia (ISBN 978-184-330-746-4)
 • Kobkua Suwannathat-Pian (กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร) Kings, Country and Constitutions, Thailand's Political Development 1932-2000 (ISBN 0-7007-1473-1)
 • Maurizio Peleggi Lords of Things, The Fashioning of the Siamese Monarchy's Modern Image (ISBN 0-8248-2448-2)
 • Bangkok Post, Nicholas Grossman Chronicle of Thailand, Headline News Since 1946 (ISBN 978-9-8142-1712-5)
 • อรรคเดช เรไพจิตต์, กัมพล สุขุมาลินท์ Birder's Journal (ISBN 978-974-912-729-3)
 • Dorling Kindersley, David Burnie Animal, Illustrated Encyclopedia of Animals (ISBN 978-1-4053-3271-2)
 • Bikram Grewal, Bill Harvey, Otto Pfister A Photographic Guide to the Birds of India and the Indian Subcontinent, including Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka & the Maldives (ISBN 978=0-7946-0028-0)
 • Marc F. Trisch Wildlife of India (ISBN 978-000-777-869-0)
 • Richard Grimmett, Carol Inskipp, Tim Inskipp Birds of Nepal (ISBN 978-81-87108-58-0)
 • Colin Smith Butterflies of Nepal (ISBN 99933-47-71-6)
 • John Keay China, A History (ISBN 978-0-00-729081-9)
 • Richard Grimmett, Carol Inskipp, Tim Inskipp Helm Field Guides, Birds of the Indian Subcontinent (ISBN 0-19-807722-X)
 • Central Party Literature Press, Zhang Yingpin, Fan Wei The History and Civilization of China (ISBN 7-5073-1360-3)
 • 中央文献出版社, 张英聘, 范蔚 中国历史与文明 (ISBN 7-5073-1360-3)
 • Arun Pratap Singh Butterflies of India (ISBN 978-93-80069-60-9)
 • สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย หัวโขน (ISBN 978-974-247-499-7)
 • Gene Mesher Burmese for Beginners (ISBN 978-188-752-1512)
 • George Orwell Burmese Days (ISBN 978-0156148504)