ARCHITECTURAL FEATURES | SYMBOLS & SIGNS

ARCHITECTURE & ICONOGRAPHY

 

 

Iconographic Styles, Attributes & Marks

<< (7/7) >>

 

Luang Pho Sethi Nawakoht

Lexicon

 

 

Lexicon

 

 

Asoka Pillar (single lion)

Lexicon

Indra on Erawan

Lexicon

 

Indra on Erawan

Lexicon

 

wachira street lantern

Lexicon

 

 

Lexicon

dragon and cloud patterns

Lexicon

Lexicon

Lexicon

 

French Indochinese Piastre

Lexicon

 

Lexicon

 

Taoist Immortal flying on crane

Lexicon 

   
<< PHOTO ALBUM >>